Odpowiedź

Do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (art. 833 par. 5 kodeksu postępowania cywilnego). Podstawą do dokonania potrącenia z zasiłku pracownika jest zajęcie, które powinno obejmować nie tylko wynagrodzenie za pracę, lecz także zasiłki. Egzekucji, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), podlegają zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowego, wypadkowego), takie jak: chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, wyrównawczy i świadczenie rehabilitacyjne.