Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie, które uchyliło poprzednie z 19 stycznia 2021 r. Wprowadza ono pewne modyfikacje w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów.

Podobnie jak poprzednie rozporządzenie także to nowe z 26 lutego 2021 r. daje prawo do świadczenia postojowego na zasadach określonych w art. 15zq‒15zs i 15zu‒15zza specustawy o COVID-19 osobie prowadzącej na 30 listopada 2020 r. jako przeważającą działalność oznaczoną wymienionymi w rozporządzeniu kodami PKD. Rozporządzenie mówi o świadczeniu postojowym oraz ponownym świadczeniu postojowym, co prowadzi do wniosku, że świadczenie to przysługuje także osobom, które go dotychczas nie pobrały.
Zmieniono przy tym zasady dotyczące tego, ile razy przedsiębiorca może pobrać postojowe. Niektórzy wciąż jednokrotnie (kody: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z), niektórzy dwukrotnie (kod 91.02.Z), a niektórzy nawet trzykrotnie (kody 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z).
Warunkiem do otrzymania świadczenia jest, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
Zgodnie z par. 10 nowego rozporządzenia, podobnie jak na mocy starego, prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Emerytur Pomostowych) ma płatnik składek prowadzący na 30 listopada 2020 r. jako przeważającą działalność oznaczoną kodami wskazanymi w rozporządzeniu. Zwolnienie dotyczy okresów:
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. (kody: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z),
  • od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (kody: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z),
wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, na zasadach określonych w art. 31zo‒31zx specustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
Nowe rozporządzenie wprowadza kolejne zwolnienie z wymienionych wyżej rodzajów składek – za okres od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres. Prawo do zwolnienia będzie miał płatnik prowadzący na 30 listopada 2020 r. jako przeważającą działalność oznaczoną kodami wskazanymi w rozporządzeniu. Są to te same kody, które uprawniają do zwolnienia za grudzień‒styczeń z wyjątkiem kodu 91.02.Z (działalność muzeów). Warunkiem otrzymania zwolnienia jest, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Płatnik musiał być ponadto zgłoszony do ZUS przed 1 listopada 2020 r.
Wniosek o zwolnienie musi zostać złożony do 30 kwietnia 2021 r. Z kolei deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne ‒ do 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.©℗
Podstawa prawna
• par. 4 i 10‒12 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371)