Niezależnie od tego, czy faktura jest płacona przelewem, czy gotówką, musi być na niej podany termin płatności. Bez tego nie ma możliwości skorzystania z obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dotyczyło ono firmy, która wystawiła swojemu kontrahentowi fakturę gotówkową bez określonego terminu płatności. Powstała wątpliwość, czy w takiej sytuacji może mu ona przekazać informację INF-U zawierającą kwotę ulgi we wpłacie na PFRON.
Fundusz wskazuje, że w takim przypadku pracodawca nie ma do tego prawa. Jak wyjaśnia, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) obniżenie wpłaty jest uzależnione od trzech warunków. Pierwszym z nich jest udokumentowanie zakupu fakturą, drugim uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, a trzecim uzyskanie od pracodawcy – sprzedającego druku INF-U z kwotą ulgi wystawionego w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1 (nie później niż do ostatniego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup).
Uregulowanie należności za nabycie produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze jest więc ustawowym wymogiem niezbędnym, aby kontrahent miał prawo obniżyć swoją wpłatę na PFRON. Ten przepis należy rozumieć tak, że jeśli dojdzie do opłacenia należności, ale na fakturze nie ma terminu płatności, to pracodawca – sprzedający nie ma podstaw do wystawienia INF-U. Brak wskazania na fakturze terminu zapłaty uniemożliwia też potwierdzenie, czy zakup został dokonany terminowo.
PFRON dodaje, że wyłączenie takiej możliwości nie oznacza, iż firma nie może wystawiać faktur, na których nie ma terminu płatności. Może tak robić, ale nabywca jej usług lub produkcji nie może oczekiwać, że w ten sposób uzyska prawo do obniżenia wpłaty na PFRON.
Fundusz zwraca uwagę, że takie stanowisko znajduje też potwierdzenie w treści informacji INF-U, której wzór został określony w załączniku do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. poz. 1858). W jego części „Oświadczenia końcowe” znajduje się punkt b, w którym pracodawca – sprzedający potwierdza, że zakup jego produkcji lub usług został udokumentowany fakturą z konkretnego dnia, o konkretnym znaku oraz z konkretnym terminem płatności. Ponadto PFRON tłumaczy, że od terminu płatności uzależniony jest też termin wystawienia druku INF-U przewidziany we wspomnianym art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji.