Skutkiem wejścia w życie ustawy o OFE będzie m.in. dodatkowy dochód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 r. w wysokości 2,96 mld zł - czytamy w opinii Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczonej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak czytamy, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że 100 proc. aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE). Środki te będą dziedziczone. Pieniądze z OFE będzie można też przenieść do ZUS (wtedy dopisane zostaną do kapitału tam zgromadzonego), jednak aby to zrobić, trzeba będzie złożyć stosowną deklarację.

Projekt zakłada, że w przypadku przeniesienia środków do IKE pobrana zostanie ze środków funduszy tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc. Jej płatność zostanie rozłożona na dwa lata: 70 proc. w 2021 r. oraz 30 proc. w roku 2022.

W opinii Centrum Analiz Strategicznych "projekt realizuje założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Głównym celem przyjętej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wzrost stopy oszczędności, bezpośrednio skorelowany ze wzrostem dochodu rozporządzalnego. Jednym z pięciu filarów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest Kapitał dla rozwoju, którego elementem jest Program Budowy Kapitału (PBK), będący narzędziem budowania oszczędności Polaków. PBK ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki".

Napisano, że wpływy z opłaty przekształceniowej zasilające FUS, przy przyjętych założeniach, mają wynieść ok. 7,039 mld zł w roku 2021 oraz 3,017 mld zł w roku 2022. "Z uwagi na zaprzestanie odprowadzania składek do OFE (i ewidencjonowanie ich na subkoncie FUS, w założeniu od 1 stycznia 2021 r.), przewidywany dodatkowy dochód FUS wyniesie w 2021 r. 2,96 mld zł. Natomiast w ujęciu 11-letnim przewiduje się wzrost dochodów FUS w pierwszych dwóch latach (na skutek opłaty przekształceniowej), a następnie spadek dochodów FUS z uwagi na likwidację tzw. suwaka bezpieczeństwa, z którym wiązało się przekazywanie środków z OFE na subkonto FUS" - czytamy.

Zaznaczono, że skutkiem projektu będzie znaczny przyrost środków w Funduszu Rezerwy Demograficznej. "Z uwagi na osoby, które nie zdecydują się na przeniesienie środków na IKE, oszacowano aktywa, które trafią do FRD w wysokości łącznej ok. 67 mld zł (57,1 mld zł w ujęciu 11-letnim)" - napisano.

Kolejnym skutkiem ustawy w perspektywie długoterminowej - jak wskazano - będzie też mniejsza kwota emerytury wypłacana przez FUS dla osób, które przeniosą środki z OFE na IKE. W ich przypadku po przejściu na emeryturę wypłata nastąpi z IKE w formie jednorazowej bądź w ratach.