Specjalna procedura, która umożliwia sięganie firmom po pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu aktywności (ZFA), w przypadku pracodawców mających status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ), jest określona w art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Zgodnie z nim od 8 marca 2020 r. do czasu upłynięcia sześciu miesięcy od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dysponenci ZFRON lub ZFA mogą przeznaczyć 20 proc. zgromadzonych pieniędzy na: utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, wynagrodzenia lub pomoc bytową dla nich, a także na inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz działalności przedsiębiorstwa. Aby pracodawca mógł wydać w ten sposób środki, musi najpierw wystąpić o zgodę do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
802 pracodawców ma status zakładu pracy chronionej