Obecnie o te ulgi mogą się ubiegać przedsiębiorcy z wybranych branż. Niestety wciąż istnieje luka prawna, która niektórym płatnikom nie pozwala złożyć wniosku o ten rodzaj wsparcia.

Obecnie płatnicy mają prawo do zwolnienia ze składek ZUS za różne miesiące (lipiec – wrzesień 2020 r., grudzień 2020 r. albo styczeń 2021 r.) po spełnieniu różnych warunków oraz na podstawie dwóch rożnych aktów prawnych: specustawy o COVID oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Nie można już składać wniosków o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r.

ulgi za styczeń 2021 r. oraz grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r.

Zwolnienie to przysługuje płatnikom skadek ZUS na zasadach określonych w art. 31zo–31zx specustawy o COVID-19 z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia. Przy czym ustalając praw0 do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19.
Warunkiem zwolnienia ze składek jest:
  • prowadzenie na 30 listopada 2020 r. jako przeważającej działalności oznaczonej określonymi w rozporządzeniu kodami – w zależności od tego, jaki kod dotyczy ubiegającego się o zwolnienie płatnika, uzyska on zwolnienie albo tylko za 2021 r., albo za grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r.; [ramka 1 i 2]
  • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.;

Ramka 1

Zwolnienie za styczeń 2021 r.
• 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży w sklepach
• 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w sklepach
• 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach
• 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach
• 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
Termin złożenia wniosku: 31 marca 2021 r.
Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych: 28 lutego 2021 r.©℗

Ramka 2

Zwolnienie za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
• 49.32.Z – działalność taksówek osobowych
• 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie indziej niesklasyfikowany (np. wynajem autobusu z kierowcą, działalność kolejek linowych, wyciągów narciarskich)
• 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
• 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
• 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
• 56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
• 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
• 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
• 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
• 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
• 74.20.Z – działalność fotograficzna
• 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 79.11.A – działalność agentów turystycznych
• 79.12.Z – działalność pośredników turystycznych
• 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
• 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z – działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
• 85.59.A – nauka języków obcych
• 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 86.10.Z – działalność szpitali, ale tylko w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
• 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
• 86.90.D – działalność paramedyczna
• 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
• 91.02.Z – działalność muzeów
• 93.11.Z – działalność obiektów sportowych
• 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem
• 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
• 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
• 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Termin złożenia wniosku: 31 marca 2021 r.
Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych:28 lutego 2021 r.©℗
Konieczne jest złożenie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za okres objęty zwolnieniem nie później niż do 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania.

ulgi za lipiec – wrzesień 2020 r.

Zwolnienie ze składek za ten okres jest problematyczne. Nowelizacja specustawy z 9 grudnia 2020 r. rozszerzyła prawo do tej ulgi o przedsiębiorców prowadzących działalność oznaczoną określonymi kodami PKD, przy czym termin do złożenia wniosku dla większości z nich upłynął, zanim zmiany w specustawie weszły w życie. Po zmianach, jakie wprowadziła nowelizacja z 21 stycznia 2021 r., niektórzy przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 15 marca 2021 r., ale niektórzy wciąż jeszcze wniosku złożyć nie mogą.
Warunkiem zwolnienia ze składek jest:
  • prowadzenie na 30 listopada 2020 r. jako przeważającej działalności oznaczonej określonymi w specustawie kodami; [ramka 3]
  • zgłoszenie jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.;
  • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. ©℗

Ramka 3

Zwolnienie za lipiec – wrzesień 2020 r.
Termin złożenia wniosku upływa 15 marca 2021 r.:
• 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
• 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
• 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
• 71.11.Z – działalność w zakresie architektury
• 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza
• 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
• usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902) oznaczone kodami:
– 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
– 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
– 85.59 – pozaszkolne formy edukacji nigdzie indziej niesklasyfikowane
– 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
• prowadzenie muzeum w rozumieniu ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędącego instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b
Termin złożenia wniosku upłynął 15 stycznia 2021 r.:
• 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
Przepisy nie przewidują jeszcze żadnego terminu:
• 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
• 93.11.Z – działalność obiektów sportowych)
• świadczenie usług na rzecz muzeów oznaczonych kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).©℗
Podstawa prawna
•art. 31 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
•Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152)