Nie. W przypadku opisanym w pytaniu pracodawca nie będzie mógł pobrać zaliczki na podatek dochodowy od tej wpłaty w żadnej ze wskazanych dat. Przychód pracownika z tytułu wpłaty do PPK sfinansowanej przez pracodawcę zostanie doliczony do przychodu ze stosunku pracy wykazanego w informacji PIT-11 za dany rok kalendarzowy.
Zgodnie z art. 28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) wpłaty finansowane przez pracodawcę są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Są one dokonywane, czyli przekazywane do instytucji finansowej, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
Wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę nie wlicza się do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłaty te (zarówno podstawowe, jak i dodatkowe) stanowią jednak przychód uczestnika PPK. W przypadku pracownika jest to przychód z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.). Przychód z tytułu tych wpłat powstaje w chwili przekazania ich do instytucji finansowej. Zaliczkę na podatek dochodowy należy więc pobrać z najbliższego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi jeszcze w tym samym miesiącu, ale już po przekazaniu wpłat do PPK do instytucji finansowej.
Jeżeli jednak wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu poprzedzi dokonanie wpłat do PPK (np. wypłata wynagrodzenia nastąpi 1 lutego, a wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu zostaną przekazane do instytucji finansowej 15 lutego) i pracodawca nie będzie miał już z czego w tym miesiącu (do końca lutego) pobrać zaliczki na podatek, to przychód pracownika z tytułu wpłaty sfinansowanej przez pracodawcę należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wykazanego w informacji PIT-11. Dla pracownika może to spowodować konieczność dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym.
Nie ma natomiast podstawy prawnej do tego, aby zaliczkę na podatek od wpłaty przekazanej do instytucji finansowej 15 lutego pobrać przy wypłacie wynagrodzenia 1 lutego (czyli przed powstaniem przychodu z tytułu tej wpłaty) albo przy wypłacie wynagrodzenia 1 marca (czyli w następnym miesiącu). Gdyby jednak np. pracodawca wpłatę do PPK naliczoną od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu przekazał do instytucji finansowej 1 lutego, a następnie tego samego dnia wypłacił pracownikowi wynagrodzenie, to zaliczkę na podatek z tytułu tej wpłaty pobrałby już z tego wynagrodzenia. Pracodawca nie musi czekać z dokonaniem wpłat do PPK do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich obliczenia i pobrania. Może dokonać tych wpłat wcześniej – tak, aby skoordynować to z terminem wypłaty wynagrodzenia.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775
PFR Portal PPK sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie wdrażania i późniejszego funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany, a szkolenia są nieodpłatne.