Senacka komisja zarekomendowała we wtorek przyjęcie bez poprawek noweli przyznającej pracownikom mundurowym m.in. prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100 proc. płatnych nadgodzin.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zajęły się we wtorek nowelą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i SW, ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Komisje na połączonym posiedzeniu zarekomendowały przyjęcie nowelizacji ustawy bez poprawek. Tym samym nie poparły poprawki zaproponowanej przez senatora Aleksandra Pocieja (PO-KO) dotyczącej zmiany okresu rozliczeniowego, za jaki będą wypłacane rekompensaty pieniężne za nadgodziny.

Nowelizacja przewiduje, że prawo do 100 proc. płatnych nadgodzin otrzymają wszyscy funkcjonariusze tych służb. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe – w okresie rozliczeniowym będą mogli mieć czas wolny od służby albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego wypłacona zostanie im rekompensata pieniężna. Wniosek o skorzystanie z czasu wolnego od służby za przepracowane nadgodziny, funkcjonariusze będą mogli złożyć w ciągu 10 dni.

"Rekompensata pieniężna będzie wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Wyjątek będzie dotyczył strażaków, dla których rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym" - informowało Centrum Informacyjne Rządu.

Senator Aleksander Pociej oraz obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele związków zawodowych zwracali uwagę, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy stroną społeczną, a rządową półroczny okres rozliczeniowy powinien obowiązywać w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, zaś do końca 2019 roku powinien być przedmiotem kolejnych ustaleń.

Pociej złożył w tej sprawie poprawkę zmieniającą okres rozliczeniowy z sześciu do trzech miesięcy. Odrzucona poprawka została później zgłoszona, jako wniosek mniejszości.

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest rezultatem ubiegłorocznego porozumienia resortu ze związkami zawodowymi.

Po zamianach pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100 proc. płatnych nadgodzin. Obie zmiany mają zacząć obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca 2019 roku. Są one skutkiem porozumienia podpisanego w listopadzie ubiegłego roku między ówczesnym szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim i przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Obecnie obowiązujący zapis mówi, że emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma ukończone 55 lat i odsłużył, co najmniej 25 lat w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej.

Uchwalone przepisy – w stosunku do obecnego stanu prawnego – przewidują zniesienie konieczności ukończenia 55 roku życia, jako warunku nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych.

W przypadku nadgodzin nowe rozwiązania ujednolicą zasady ich przyznawania. Obecnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mają 100 proc. płatnych nadgodzin, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży Marszałkowej – 60 proc., a np. Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa nie mogą mieć wypłacanych pieniędzy za nadgodziny, a jedynie odbierać za nie wolny czas.