1. Czy zmiany wprowadzone w art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648; dalej: u.c.p.g.) wymuszają na radach gmin zmianę regulaminu utrzymania czystości i porządku?
Nie, bowiem ustawodawca wprowadził te zmiany wyłącznie w zakresie fakultatywnych elementów regulaminu (art. 4 ust. 2a u.c.p.g.), a co więcej, nie dokonał modyfikacji dotychczas istniejących elementów, lecz dodał trzy nowe, które dotyczą: indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację; sposobu zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości; innych obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Innymi słowy, to od samodzielnej decyzji gminy zależeć będzie, czy chce zmienić regulamin i skorzystać z nowych możliwości, jakie dała nowelizacja. Ustawodawca nie wymusza jednak takiego działania obowiązkowo.