Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych otrzymują w czwartek zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W ramach postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych będą musieli w swoich szkołach pierwszego wyboru złożyć kopie zaświadczenia i świadectwa.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W postępowaniu rekrutacyjnym połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Absolwenci, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 53 proc. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 68 proc., z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 69 proc.

Swoje indywidualne wyniki z egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogli poznać w poniedziałek w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU, stworzonym na zlecenie resortu edukacji, pozwalającym sprawdzać wyniki egzaminów państwowych.

Po odebraniu zaświadczeń o wynikach egzaminu absolwenci szkół podstawowych będą musieli złożyć w wybranych przez siebie szkołach pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci będą mogli jeszcze zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów we wniosku lub złożyć nowy wniosek.

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymali w dniu zakończenia roku szkolnego 2022/2023, czyli 23 czerwca.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych odbywa się według harmonogramów ustalonych w poszczególnych województwach przez kuratorów oświaty.

Przykładowo w woj. mazowieckim czas na złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru kandydaci mają do 12 lipca. Do 12 lipca mają też czas na zmianę listy preferowanych szkół i oddziałów. 21 lipca szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 26 lipca kandydaci będą mieli czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z harmonogramem obowiązującym w woj. mazowieckim listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone 27 lipca. Następnego dnia – 28 lipca – kuratorium oświaty ma opublikować informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/