Minister cyfryzacji będzie mógł w rozporządzeniu poszerzyć grono nauczycieli uprawnionych do bonu na zakup laptopa - taką poprawkę do projektu ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wprowadziła sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Projekt ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego, był przedmiotem prac sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Podczas prac wprowadzono do niego szereg poprawek przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, większość z nich o charakterze doprecyzowujących.

Poprawki do projektu

Wśród merytorycznych poprawek, przyjętych przez komisję, jest poprawka, zgodnie z którą minister cyfryzacji będzie mógł w rozporządzeniu poszerzyć grupę nauczycieli uprawnionych do bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. O rozszerzenie programu o bony również o nauczycieli z niepublicznych szkół podstawowych postulowały m.in. środowiska oświatowe.

"Odpowiadając na zapotrzebowanie strony społecznej, postanowiliśmy dać możliwość ministrowi cyfryzacji, by poszerzyć zakres interwencji wskazując w rozporządzeniu kolejne kategorie pracowników oświaty, które mogą być objęte ta interwencją, czyli domyślnie są nauczyciele szkół publicznych, ale mogą - to jest fakultatywne - objęci nauczyciele szkół niepublicznych, a także inni pracownicy oświaty" - wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski. Dodał, że ministerstwo pracuje nad projektem rozporządzenia.

Zgodnie z inną z merytorycznych poprawek, przyjętych przez komisję, nauczyciel będzie mógł zrealizować zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego nie tylko w sklepie stacjonarnym, lecz także w sklepie internetowym.

Założenia ustawy

Projektowana ustawa zakłada przekazywanie laptopów co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do dnia 30 września.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzice ucznia. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą podlegały zbyciu przez okres 5 lat.

Projektowana ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom publicznych szkół podstawowych bonów o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie będzie uprawniała do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ agz/