Najważniejszym elementem w rekrutacji do szkoły średniej jest egzamin ósmoklasisty. Zostanie on przeprowadzony 23–25 maja, a termin dodatkowy wyznaczono na 12–14 czerwca. O wynikach uczniowie zostaną poinformowani 6 lipca. To jednak nie jest jedyna rzecz, którą warto wiedzieć o rekrutacji do szkoły średniej.

Terminy rekrutacji 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich określa kuratorium danego województwa. Dokładne daty należy sprawdzić na stronach internetowych, ale tryb postępowania jest wszędzie taki sam.

W pierwszym etapie szkoły publikują na swoich stronach internetowych ofertę edukacyjną na dany rok. Mniej więcej od połowy maja uczniowie klas ósmych przystępują do składania wniosków o przyjęcie do szkół.

Ważne: Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do większej liczby placówek.

Po złożeniu wniosków uczniowie mają jeszcze szansę na ich weryfikację i zmianę.

Po otrzymaniu zaświadczeń o wyniku z egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej uczniowie muszą uzupełnić złożone aplikacje o informacje z tych dokumentów.

W następnej kolejności szkoły publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół, a uczniowie potwierdzają wolę przyjęcia do wybranej placówki. W ostatnim etapie szkoły ogłaszają listy osób przyjętych do szkół.

Przelicznik punktów

O przyjęciu lub nieprzyjęciu do wymarzonej szkoły decydują punkty, które uczeń może zdobyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Szkoły nie publikują progów punktowych, ale kwalifikują do przyjęcia uczniów, którzy zdobyli ich najwięcej. Przed wyborem placówki warto więc sprawdzić, jak w przeszłości kształtowały się te wielkości i ile punktów trzeba było zdobyć, aby zostać przyjętym do szkoły.

Ważne: Są to informacje jedynie poglądowe, a uczniowie powinni pamiętać, że rekrutacja do szkół średnich w 2023 r. będzie odbywała się z kolejnego podwójnego rocznika, więc walka o miejsca w najlepszych szkołach będzie zacięta.

O tym, ile punktów można zdobyć za dodatkowe aktywności, decyduje rozporządzenie.

W sumie w postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać 200 pkt. Za świadectwo maksymalnie można ich zdobyć 100. Przelicznik ocen i aktywności wygląda następująco:

  • ocena z języka polskiego – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • ocena z matematyki – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • ocena z I wybranego przedmiotu – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • ocena z II wybranego przedmiotu – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – 18 pkt,
  • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt,
  • wolontariat – 3 pkt.

Za wynik z egzaminu również można uzyskać 100 pkt:

Wynik z języka polskiego i matematyki przelicza się jako: wynik × 0,35 a z języka angielskiego jako wynik × 0,3.

Jakie dokumenty?

Aby starać się o przyjęcie do szkoły średniej, będzie niezbędny wniosek, zaświadczenie o wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia ósmej klasy. Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ważne: Jeśli starasz się o przyjęcie do szkoły branżowej, sprawdź wymagania danej szkoły i danego zawodu. Możliwe, że trzeba będzie dostarczyć zaświadczenia np. od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu.