Sejm przyjął nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, wprowadzającą możliwość kredytowania odpłatnych studiów na kierunku lekarskim i obowiązek późniejszego odpracowania kredytu w publicznej służbie zdrowia.

Za nowelą głosowało 316 posłów, 4 było przeciwnych, a 128 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone do noweli poprawki.

Nowelizacja zakłada, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych).

Zgodnie z nowelizacją studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie, po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia. Kredytowanie ma odbywać się w transzach wypłacanych przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Kredyt ma mieć preferencyjny charakter m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy - możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie kredytu w całości byłoby możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia,

- obowiązku uzyskania w tym okresie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Dodatkowo przewidziano możliwość umorzenia kredytu na wniosek kredytobiorcy, w zależności od okresu wykonywania przez niego zawodu lekarza po ukończeniu studiów oraz liczby semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne.

W czasie odbywania studiów, objętych kredytem na studia medyczne, odsetki należne bankowi byłyby pokrywane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (Fundusz utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne wydawałby minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki.

Jak podawało wcześniej Ministerstwo Zdrowia, koszt kształcenia obejmujący okres 6-letnich studiów na kierunku lekarskim w kraju wynosi, w zależności od uczelni, od 200 tys. zł do 250 tys. zł.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), skutki finansowe regulacji w okresie pierwszych 10 lat (2021-2030) wyniosą 376,13 mln zł. Zakładając, że kredyt ten będzie funkcjonował w kolejnych latach na tych samych zasadach co wskazane powyżej, w okresie 15 lat (2021-2035) koszty wyniosą 1,3 mld zł, a w okresie 25 lat (2021-2045) ok. 7,77 mld zł.

Szacunki zaprezentowane w OSR uwzględniają najbardziej szerokie umorzenia kredytów, przy założeniu, że 100% studentów uprawnionych skorzysta z możliwości kredytowania studiów.

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia (MZ) obecnie nie obsadzonych zostaje średnio około 100-110 miejsc na studiach płatnych w języku polskim.

(ISBnews)