Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 560). Zgodnie z jego przepisami od 27 marca do 11 kwietnia zawieszona została działalność żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Nie oznacza to jednak, że placówki zostały całkowicie zamknięte, bo będą zobligowane do zapewniania opieki dzieciom, których rodzice zostali wymienieni w rozporządzeniu. Co ciekawe, pierwotnie była mowa o osobach, które pracują w służbie zdrowia oraz służbach mundurowych, a ostatecznie lista takich wyjątków liczy 11 pozycji.
Poza osobami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych, ratownictwa medycznego oraz jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny są tam również wskazani rodzice z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), czyli np. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, a także ogrzewalni, noclegowni i prywatnych placówek całodobowej opieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych.