Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W informacji na temat projektu, opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, podano, że celem dodatkowych zajęć wspomagających ma być zapewnienie uczniom – po powrocie do szkół z trwającej od października 2020 r. nauki zdalnej – wsparcia w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych przedmiotów, co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Reklama

Dodatkowe zajęcia mają być realizowane wyłącznie w szkole i organizowane dla potrzebujących wsparcia w nauce uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły, że ich dzieci chcą wziąć udział w takich zajęciach.

Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających ma być zadaniem dobrowolnym.

Przewiduje się elastyczność co do sposobu organizacji zajęć wspomagających i przedmiotów, z których zajęcia te będą w szkole organizowane. Szczegółowe zasady organizacji tych zajęć ma określić rozporządzenie.

Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie ujmuje tego zadania. Dlatego – jak czytamy w informacji o projekcie – pieniądze na dofinansowanie tych zajęć mają pochodzić z rezerwy subwencji oświatowej na 2021 r., która ma być zwiększona o 187 mln zł z budżetu państwa.