Na problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich. Wskazał, że wpływają do niego skargi, które dotyczą braku możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na wprowadzenie regulacji podobnej do tej dotyczącej nauczycieli akademickich. W ich przypadku na postanowienie o umorzeniu postępowania, osobie, której ono dotyczy, osobie zawiadamiającej, pokrzywdzonemu oraz organowi, który polecił rozpoczęcie prowadzenia sprawy, przysługuje zażalenie do komisji dyscyplinarnej.
RPO zwrócił się do ministra edukacji i nauki z prośbą o rozważenie wprowadzenia do ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) regulacji pozwalającej na zaskarżenie postanowienia o umorzeniu postępowania prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta. Resort nie widzi jednak takiej potrzeby.
Wyjaśnia, że postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów i doktorantów różnią się znacząco od tych toczących się wobec nauczycieli akademickich (gdzie mamy do czynienia z przewinieniem zawodowym), ponieważ wiążą ich innego rodzaju stosunki prawne z uczelnią. Zatem inne rozwiązania zostały w sposób zamierzony wprowadzone do ustawy. – Zarówno pokrzywdzony, jak i osoba składająca zawiadomienie (świadek określonego czynu) niezależnie od prowadzonego przez rzecznika postępowania (lub jego umorzenia) mogą wystąpić w sprawie cywilnej na drogę sądową lub też powiadomić organy ścigania, jeśli posiadają uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa – dodaje MEiN.