Jako gmina przekazujemy dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Coraz częściej zdarza się, że do tych placówek trafiają dzieci 2,5-letnie, które osiągają ten wiek w trakcie danego miesiąca, np. w połowie października. Czy wtedy przekazywać na to dziecko całą dotację – na dany miesiąc, czy ją podzielić?
Wysokość dotacji na 2,5-letnie dziecko powinna być adekwatna do liczby dni miesiąca, w którym maluch osiągnął ten wiek. Brak jest podstaw, aby przekazywać pełną dotację na dany miesiąc.

Graniczne trzy lata

W kontekście podanego zapytania należy zwrócić uwagę na fakt, że co do zasad, wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło trzy lata. Ma to uzasadnienie w art. 31 ust. 1 Prawa oświatowego. Postanowiono tam, że: „Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego”. A skoro przedmiotowe zapytanie dotyczy niepublicznych przedszkoli, to warto przypomnieć o materialno-prawnej podstawie dotowania tego typu placówek. Znajduje się ona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wynika z niego m.in., że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Tak więc dotacje przysługują na każde dziecko w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji. Aby zaistniała przesłanka otrzymania tych środków, dziecko musi mieć status ucznia danej placówki oświatowej. Co jednak istotne w art. 17 (ust. 3) również wskazano, że: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku”. Zatem z powyższego wynika, że jest możliwe, by dziecko, które ukończyło 2,5 roku, uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego. Dotyczy to rzecz jasna także placówek niepublicznych. Skoro tak, to z ww. możliwością korzystania przez takie dzieci powiązane jest zasadniczo prawo do dotacji z budżetu gminy.

Przekazywanie środków

W tym miejscu wskazać należy, że dotacje są przekazywane do placówek oświatowych w specyficzny sposób. Stanowi w tym zakresie art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wskazano w nim m.in., że dotacje z art. 17 ustawy są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6–8 prawa oświatowego, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do 20 stycznia oraz do 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy. Z powyższego wynika więc, że co do zasady dotacje są przekazywane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w częściach z zachowaniem częstotliwości miesięcznej.
! Aby zaistniała przesłanka otrzymania dotacji, dziecko musi mieć status ucznia danej placówki oświatowej.
Skoro już przesądzono możliwość przekazania dotacji na dziecko, które ukończyło 2,5 roku, to wtórnie należy ocenić, w jakiej wysokość wspomnianą dotację przekazać dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza to dziecko. Ustawodawca nie przesądza, czy poszczególne części miesięczne dotacji mają być równe czy niepodzielne. Stąd jednostki dotujące mają możliwość przekazywania dotacji w skali miesiąca – w wysokości zależnej od konkretnego stanu faktycznego. To z kolei oznacza, że wysokość dotacji za miesiąc, w którym dziecko kończy 2,5 roku, powinna być odpowiednio pomniejszona. W praktyce powinna zostać wypłacona część dotacji miesięcznej, tj. proporcjonalnie do liczby dni miesiąca, w których dziecko osiągnęło wymagany ustawą minimalny wiek, czyli 2,5 roku.
WAŻNE Wysokość dotacji za miesiąc, w którym dziecko kończy 2,5 roku, powinna zostać wypłacona w części dotacji miesięcznej, tj. proporcjonalnie do liczby dni miesiąca, w których osiągnęło wymagany ustawą minimalny wiek.
W tym kontekście przekazywanie dotacji w pełnej wysokości na dany miesiąc na takie dziecko byłoby działaniem wadliwym. Jeśli gmina przyjęłaby takie rozwiązanie, z dużym prawdopodobieństwem zostanie ono uznane za wadliwe przez regionalną izbę obrachunkową.
Podstawa prawna
• art. 17 ust. 3, art. 34 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 278),
• art. 31 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).