MEN ogłosiło nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Będzie to piąta kadencja Rady, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży. Aplikować można do 11 września.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Polski, którzy ukończyli 13 lat i absolwenci tych szkół, którzy do 11 września br. nie ukończą 21 lat.

Chętni muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej resortu edukacji i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby MEN (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń. Przy analizie zgłoszeń kandydatów brane pod uwagę są: zaangażowanie w wolontariat, zaangażowanie w działalność społeczną oraz w życie społeczności lokalnych i życie publiczne, aktywności w młodzieżowych radach, samorządzie szkolnym, harcerstwie, zajęciach pozalekcyjnych, instytucjach charytatywnych, a także osiągnięcia w nauce, w tym w olimpiadach i konkursach. Kandydat musi przedstawić napisać uzasadnienie swojej kandydatury.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej MEN) wraz załącznikami należy przesłać do 11 września br.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej resortu edukacji w październiku.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. W jej skład powoływanych jest 16 członków (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków. Kadencja trwa rok. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.