Dla 347,7 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w czwartek o godzinie 9 rozpoczął się pisemny egzamin z języka obcego - trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, a w środę z matematyki.

Podobnie jak w dwa poprzednie dni, w związku z epidemią koronawirusa, na egzaminie obowiązuje reżim sanitarny.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Jak poinformował PAP w czwartek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie napłynęły żadne sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego potrwa 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 135 minut.

Największa grupa ósmoklasistów - 332,9 tys. uczniów, czyli 95,7 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 13,3 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, czyli 3,8 proc.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych - rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego - przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów. Deklarację dotycząca zdawania egzaminu z języka rosyjskiego złożyło 1,4 tys. uczniów. Egzamin z francuskiego ma pisać 100 uczniów, z hiszpańskiego - 99, a z włoskiego - 12 uczniów.

Ósmoklasista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W arkuszu egzaminacyjnym rozwiązywanym przez ósmoklasistów - niezależnie od wybranego języka - znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Część zadań będzie odnosić się do nagranych tekstów.

Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Jak podano w informatorze na temat egzaminu, przygotowanym przez CKE, większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma.

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. "Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję" - czytamy w informatorze.

Jak podaje CKE, zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca.

Wynik egzaminu – uczniowie poznają do 31 lipca – wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz drugi – w ubiegłym roku uczniowie zdawali go po raz pierwszy.

Pierwotnie w tym roku sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.