Od 1 czerwca br. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będą mogli brać udział w zajęciach praktycznych. MEN opublikowało w piątek wytyczne, które będą obowiązywały na wznowionych zajęciach praktycznych.

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 maja w szkołach podstawowych są organizowane zajęcia dla uczniów klas I-III. Forma zajęć dla nich ma zależeć od warunków epidemicznych w gminie i od możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i dla maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz nowelą rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od 1 czerwca częściowo jest odmrażana nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych.

Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne dotyczące organizacji zajęć praktycznych w branżowej szkole I stopnia. Szkoły przy organizacji tych zajęć muszą uwzględnić wytyczne.

Reklama

W przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów u pracodawcy podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

Reklama

Zgodnie z wytycznymi na zajęcia praktyczne nie może przejść uczeń, który jest chory. Uczeń nie może też w nich uczestniczyć jeśli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli uczeń nie może przyjść na zajęcia, ma zgłosić ten fakt wcześniej.

Uczeń ma przynosić do szkoły/pracodawcy własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będzie mógł pożyczać ich od innych uczniów.

W drodze do i ze szkoły/do pracodawcy i od pracodawcy uczeń ma zachowywać dystans społeczny. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekować ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast umyć ręce wodą z mydłem. Zaleca się też uczniom unikania większych skupisk osób, zachowanie dystansu, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły/zakładu pracy.

Zajęcia praktyczne mają być realizowane w grupach. W grupie może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej. W miarę możliwości zajęcia powinny odbywać się w stałej grupie w stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m kwadratowe na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Jednocześnie należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego pomiędzy uczniami. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjścia grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć).

Wyjścia poza teren szkoły można organizować wyłącznie z zachowaniem dystansu społecznego albo z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa.

Należy umożliwić uczniom skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przy wejściu do szkoły. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum.

W wytycznych rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr dla szkoły), oraz dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczne jest dezynfekowanie ich po każdym użyciu. Należy uzyskać zgodę uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę ich rodziców, na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeżeli uczeń przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku ucznia niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub osób z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do tzw. grupy podwyższonego ryzyka. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.