Spłatę kredytów studenckich będzie można wstrzymać na pół roku, a osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy w trybie sprzed Konstytucji dla Nauki dostaną na to więcej czasu - m.in. takie zmiany dotyczące środowiska akademickiego znalazły się w uchwalonej w czwartek przez Sejm tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

W czwartek Sejm uchwalił rządową nowelizację niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (to tzw. tarcza antykryzysowa 3.0).

Znalazły się tam m.in. zapisy, które - w zamierzeniu rządu - mają zapobiegać negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Wśród przepisów kilka dotyczy środowiska akademickiego.

W toku sejmowych prac w nowelizacji pojawiły się przepisy dające uczelniom możliwość wprowadzenia zmian w zasadach i terminach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 (chodzi też o zmiany dot. przyjmowania na studia laureatów olimpiad). Pojawiła się też możliwość zmian w zasadach rekrutacji do szkół doktorskich.

Poza tym nowe przepisy dotyczą zawieszenia spłaty kredytu studenckiego. “Kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego” - napisano w uzasadnieniu. I dodano, że kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.

Ponadto przepisy o rok przesuwają termin umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz przewody doktorskie prowadzone na zasadach sprzed Konstytucji dla Nauki (czyli obowiązującej od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wcześniej był na to czas do końca 2021 r., a teraz - ma być do końca 2022 r.

Wydłużony ma być też okres przejściowy, w którym osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy do osiągnięć publikacyjnych zaliczyć mogą artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu czasopism.

Nowelizacja umożliwia też instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz korzystanie ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Dotychczasowe przepisy ograniczały Sieci Badawczej Łukasiewicz wykorzystanie środków z subwencji wyłącznie do bieżącej działalności, co utrudniało np. realizację inwestycji. Zmiana doprecyzowuje, że środki z subwencji mogą zostać przeznaczone także na działalność naukową, działania związane z optymalizacją i rozwojem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz na działania związane z restrukturyzacją instytutów Sieci.