Kredyt studencki to jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania studiów. Sprawdź, jakie warunki należy spełniać by moc go uzyskać oraz jakie są zasady jego spłaty.

Kredyt studencki przysługuje studentom, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie 2500 zł

Udzielanie kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz.

Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat.

Wypłata kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Instytucja kredytująca zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w
przypadku:
1) skreślenia z listy studentów;
2) urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
3) zawieszenia w prawach studenta;
4) ukończenia studiów;
5) ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość.

Spłata kredytu studenckiego

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty.

Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego wynosi 1,2 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi:
1) 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;
2) 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego – w
przypadku gdy kredytobiorca nie ukończył studiów lub upłynął okres spłaty


W przypadku gdy informacje, na podstawie których udzielono kredytu studenckiego, zawieszono jego spłatę lub go umorzono, okazały się nieprawdziwe, kredytobiorca spłaca kredyt wraz z odsetkami nienależnie wypłaconymi ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

Odroczenie spłaty kredytu studenckiego

Na wniosek kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20 proc. jego średniego miesięcznego dochodu.

Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.