Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” opublikował dzisiaj wzór wniosku o wypłatę z funduszu strajkowego.

Na koncie funduszu znajduje się w tej chwili ponad 8 mln zł. Ta kwota nie wystarczy, aby zrekompensować strajkującym nauczycielom utracone dochody. Komitet zdecydował, że wypłacana pomoc będzie wynosiła 500 zł na osobę.

O pieniądze mogą starać się osoby, które:
- przystępując do strajku nie należały do związków zawodowych
- strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
- nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
- znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.Aby otrzymać pieniądze należy złożyć wypełniony wniosek (publikujemy go na dole artykułu) w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której osoba brała udział w strajku. Oddział w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona Społeczny Komitet.

Nauczyciele związkowcy

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zostawia bez pomocy także swoich członków. Mogą oni również składać wnioski o zapomogi.

Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:
- za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
- złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.


ZNP uruchomił także specjalny numer konta, na który można wpłacać darowizny, które zostaną przeznaczone na wypłaty dla strajkujących nauczycieli.

pdf icon Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego
pobierz plik