89 kandydatów zaliczyło egzamin sędziowski, który odbywał się od 6 września do 9 października 2016 r. Tegoroczna zdawalność ukształtowała się na poziomie 63 proc - wynika z danych przedstawionych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

W tym roku do egzaminu przystąpiło 89 aplikantów czwartego rocznika aplikacji sędziowskiej, 3 aplikantów trzeciego rocznika aplikacji sędziowskiej (2 zdających ponownie egzamin sędziowski i 1 aplikant, któremu Dyrektor Szkoły udzielił zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym), 10 referendarzy sądowych oraz 39 asystentów sędziów. Co ciekawe, z egzaminem najgorzej poradzili sobie członkowie dwóch ostatnich grup – łącznie egzamin zdało bowiem jedynie 10 osób, co przekłada się na zdawalność na poziomie około 20 proc. Poziom utrzymany został natomiast przez aplikantów czwartego rocznika aplikacji sędziowskiej. W tym przypadku do części ustnej nie została dopuszczona tylko jedna osoba. Ostatecznie z oceną pozytywną egzamin ukończyło 78 kandydatów (88 proc. zdających w tej grupie).

Aplikanci aplikacji sędziowskiej, którzy zdali egzamin zawodowy zostaną teraz zatrudnieni przez prezesów sądów apelacyjnych na stanowiskach referendarzy sądowych na czas nieokreślony. Odbycie przez kandydata na sędziego stażu zakończy 48-miesięczną aplikację sędziowską. Jeśli okres praktyki zostanie pozytywnie zakończony, absolwent będzie mógł przystąpić do konkursu na wolne stanowisko sądu rejonowego.

Jak ocenia się egzamin sędziowski?

Oceny rozwiązania każdego z dwóch zadań praktycznych (prawo karne oraz prawo cywilne), z którymi muszą zmierzyć się kandydaci na sędziów, dokonuje niezależnie od siebie dwóch członków komisji egzaminacyjnej w systemie punkowym. Każdy z nich może przyznać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów uzyskanych przez zdającego za rozwiązanie danego zadania jest średnią liczby punktów przyznanych przez obu oceniających członków komisji. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu sędziowskiego było uzyskanie z części pisemnej co najmniej 72 punktów, na 120 możliwych do zdobycia.

Część ustna składała się z kolei z 21 kazusów (po trzy z siedmiu dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu). Oceny rozwiązania poszczególnych kazusów dokonali członkowie komisji będący specjalistami z danej dziedziny prawa, w systemie punktowym, w skali od 0 do 10 punktów. Warunkiem zaliczenia części ustnej egzaminu było uzyskanie przez zdającego co najmniej 18 punktów za rozwiązanie zestawu 3 kazusów z każdej dziedziny prawa.

312,5 – tyle punktów uzyskała osoba, która zakończyła egzamin w najlepszym wynikiem. Maksymalna ilość punktów możliwa to uzyskania to 330.

Rozkład ocen na tegorocznym egzaminie kształtuje się następująco:

• powyżej 299 punktów - wynik celujący (22 oceny);
• 267-299 punktów - wynik bardzo dobry (43 oceny);
• 233-266 punktów - wynik dobry (23 oceny);
• 198-232 punktów - wynik dostateczny (1 ocena);
• poniżej 198 punktów - wynik niedostateczny (52 oceny).Jeżeli zdający w trakcie części ustnej egzaminu nie uzyskał z każdej dziedziny prawa co najmniej 18 punktów otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną