Ostatni nabór na aplikację ogólną zakończony. To wynik nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zgodnie z nowymi przepisami w 2016 roku absolwenci prawa będą mogli ubiegać się o przyjęcie na aplikację sędziowską lub prokuratorską. Nie otrzymają jednak dotychczas obowiązującego wynagrodzenia.

Jak wynika z projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, wynagrodzenie dla aplikantów uczących się w KSSiP będzie obniżone. Obecnie bowiem w przypadku osób odbywających aplikację ogólną wynosi ono 3300 zł brutto miesięcznie, a jeśli chodzi o aplikację sędziowską i prokuratorską – 3800 zł brutto.

Gdy propozycje rozporządzeń wejdą w życie (jedno z nich dotyczy wynagrodzenia dla aplikantów prokuratorskich a drugie sędziowskich), wysokość otrzymywanego stypendium zależna będzie od zdania kolokwium sprawdzającego, które przeprowadzane jest po 12 miesiącach odbywania aplikacji. Aplikanci przed pozytywnym zaliczeniem sprawdzianu otrzymywać mają 2800 zł brutto, a ci który je zdali – 3300 zł brutto. Znika więc dotychczas obowiązująca stawka 3800 zł. Zgodnie z uzasadnieniem projektów, dwa progi wynagrodzenia mają być motywującym czynnikiem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy gdy niniejsze rozporządzenia wejdą w życie, obejmą swoim zakresem również osoby obecnie odbywające aplikacje sędziowską i prokuratorską i otrzymujące wynagrodzenie 3800 zł brutto. Do momentu publikacji tekstu resort nie przekazał nam jednak żadnej odpowiedzi.

Od wynagrodzenia brutto aplikantom potrącany jest podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne nie są odprowadzane.

Nowe aplikacje

Aplikacja sędziowska i prokuratorska zgodnie z znowelizowaną ustawą z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z 2014, poz. 1071, z 2015 r. poz 694 i 1224) będą trwać 36 miesięcy. Aplikanci zostaną zatrudnieni w sądach okręgowych i prokuraturach okręgowych. Zniknie aplikacja ogólna.

Zasady naboru do KSSiP nie zmienią się. Kandydaci będą musieli zmierzyć się z testem składającym się ze 150 pytań zamkniętych (z czterech propozycji tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa). Na jego rozwiązanie będą mieli 180 minut. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki dopuszczone zostaną do drugiego etapu – tzw. części pisemnej, która potrwa również 180 minut.

Do tej pory nauka w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczynała się od trwającej 12 miesięcy aplikacji ogólnej. Po jej zakończeniu można było ubiegać się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej (48 miesięcy) lub prokuratorskiej (30 miesięcy) albo podjąć pracę na stanowisku referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej (prokuratorskiej) na etapie opiniowania.