17 listopada w Warszawie odbyła się pierwsza tura siódmego naboru na aplikację ogólną. O 150 miejsc walczyło 1436 kandydatów.

Za rekrutację odpowiedzialna jest Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Egzamin składa się z dwóch części:

- pierwsza to test 150 pytań dotyczących wyszczególnionych dziedzin prawa,

- druga to przygotowanie pracy pisemnej.

Do drugiej części przejdzie 300 osób, które uzyskają najlepsze wyniki. Poziomem minimalnym świadczącym o zdaniu egzaminy jest 120 punktów.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez KSSiP chęć udziału w rekrutacji wyraziły 1523 osoby, z czego ostatecznie do testu przystąpiło 1436.

Pytania testowe opierały się na następujących dziedzinach prawa:

- konstytucyjnym (6),
- o ustroju sądów powszechnych i o prokuraturze (4),
- administracyjnym (7),
- pracy (7),
- międzynarodowym i wspólnotowym (10),
- karnym procesowym (16),
- karnym materialnym (26),
- wykroczeń (3),
- cywilnym procesowym (18),
- cywilnym materialnym (38),
- rodzinnym i opiekuńczym (6)
- spółek handlowych (7),
- o swobodzie działalności gospodarczej (2).Drugi etap konkursu, odbędzie się dnia 2 grudnia 2015 r. w Warszawie. Kandydaci będą musieli przygotować pracę pisemną zgodą z podanymi zagadnieniami.

Egzamin w tegorocznej formie odbywa się po raz ostatni. W przyszłym roku przeprowadzone zostaną oddzielne rekrutacje na aplikacje sędziowską i prokuratorską.