Na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pojawiły się informacje dotyczące tegorocznego egzaminu prokuratorskiego dla I rocznika aplikantów aplikacji prokuratorskiej i dla asystentów prokuratora. Jakie będą zasady przeprowadzania egzaminu?

Terminy

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu prokuratorskiego na sierpień:

- 8 sierpnia: część pisemna z prawa karnego;

- 9 sierpnia: część pisemna z prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Zadania praktyczne na część pisemną egzaminu prokuratorskiego polegają na sporządzeniu:

1) apelacji od wyroku w sprawie karnej,

2) pozwu, wniosku albo apelacji w sprawie cywilnej,

3) sprzeciwu albo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z przepisami część pisemna trwa dwa dni, po sześć godzin dziennie.

Kto może podejść do egzaminu?

Do egzaminu zostaną dopuszczeni aplikanci I rocznika aplikacji prokuratorskiej i asystenci prokuratora, którzy spełnią warunki przewidziane w ustawie.

Co ważne, warunkiem dopuszczenia do egzaminu asystenta prokuratora jest zgłoszenie przez kandydata właściwemu prokuratorowi apelacyjnemu zamiaru przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego w terminie umożliwiającym przesłanie przez prokuratora apelacyjnego zgłoszenia Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do dnia 8 lipca.

Prokurator apelacyjny, przesyłając zgłoszenie kandydata powinien dołączyć do niego zaświadczenie, z którego wynika, że asystent prokuratora ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra oraz przepracował sześć lat na wymienionym stanowisku.

Asystenci prokuratora przystępujący do egzaminu prokuratorskiego w 2013 r. nie mają obowiązku uiszczania z tego tytułu opłaty egzaminacyjnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie ma zastosowania do asystentów prokuratora.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie kssip.gov.pl