Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się dodatkowe informacje o tegorocznym egzaminie wstępnym na aplikację notarialną. Kandydaci, którzy chcą podchodzić do egzaminu 28 września mają jeszcze kilka miesięcy na naukę, ale jak wiadomo – im wcześniej się zacznie, tym lepiej.

Gdzie należy się zgłosić?

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:

1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;

Reklama

2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;

3. Krakowie,Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;

Reklama

4. Poznaniu,ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;

5. Warszawie,ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie;

6. Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 31, kod 50-073, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Terminy i opłata

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 14 sierpnia 2013 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 800,00 zł, należy ją wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną".

Co należy dołączyć do zgłoszenia?

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys,

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2013 r.) przed terminem egzaminu wstępnego, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Akty prawne obowiązujące na egzaminie

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl