Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się informacje dotyczące tegorocznego egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach od 11 do 13 września.

Dla kogo egzamin

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie, tj.:

- doktorów nauk prawnych,
- osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
- osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
- osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
- osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71b § 4,
- osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Terminy egzaminów

11 września 2013 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy (część pierwsza egzaminu - test)

12 września 2013 r. godz. 10.00 - dzień drugi (jeden projekt aktu notarialnego z drugiej części egzaminu i opinia prawna z trzeciej części egzaminu)

13 września 2013 r. godz. 10.00 - dzień trzeci (drugi projekt aktu notarialnego z drugiej części egzaminu).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy złożyć w siedzibie komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację notarialną, a w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, przy czym w przypadku osób, które zdały egzamin: sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski - wraz z oświadczeniem, czy wniosek dotyczy dopuszczenia do egzaminu w pełnym zakresie, czy też jako egzaminu uzupełniającego.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:

I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w
Białymstoku i Gdańsku;

II. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;

III. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;

IV. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;

V. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Lublinie i Warszawie;

VI. Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 31, kod 50-073, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Do kiedy wnioski?

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2013 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 21 sierpnia 2013 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.Termin dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie, tj. 28 lipca 2013 r. pomimo, iż wypada w dzień ustawowo wolny od pracy nie podlega wydłużeniu do dnia 29 lipca 2013 r. Do terminu tego nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.

Opłata egzaminacyjna

Opłata egzaminacyjna wynosi 1280,00 zł, należy ją wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin notarialny”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną:
- zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
- 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i
uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:
- dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio
egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na
stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta
prokuratora,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy
prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza na podstawie
umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej,
- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i
wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy
prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa.