Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się lista aktów prawnych, które będą podstawą egzaminu wstępnego na aplikację notarialną. Tegoroczny termin egzaminu został wyznaczony na dzień 28 września (sobota).

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych,
z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 r.:

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

9. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,

10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

11. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

12. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

13. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

14. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,

15. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

18. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,

19. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

20. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

22. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

23. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

24. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

25. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

26. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

27. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

28. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

30. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

31. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

32. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

33. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

34. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

35. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

36. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

37. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,

38. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),

39. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

40. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

41. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

42. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

43. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

44. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

45. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

46. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

47. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,

48. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

49. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

50. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,

51. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.