Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się informacje dotyczące aktów prawnych obowiązujących podczas tegorocznych egzaminów notarialnych. Kandydaci będą musieli się zapoznać z 60 aktami prawnymi. Egzamin notarialny przypada na dni 11 – 13 września 2013 r.

Na podstawie art. 74 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2013 r.:

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,

Reklama

3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem
z Lizbony,

4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Reklama

5. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października
1961 r.,

6. ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

7. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

8. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

9. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

10. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

13. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

14. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

15. ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,

16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

17. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

18. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

19. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,

20. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

21. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

22. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

23. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

24. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

25. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

26. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

28. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

29. ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

30. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,

31. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

32. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

33. uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,

34. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

35. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

36. ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne,

37. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

38. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

39. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

40. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

41. ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie,

42. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

43. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

44. ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

45. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe,

46. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

47. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

48. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

49. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

50. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

51. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

52. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

53. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,

54. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe,

55. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

56. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare,

57. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz

przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym,

58. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów
dokumentów,

59. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego
prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,

60. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl