Minister Sprawiedliwości podał do publicznej wiadomości test i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r.

Pytania i zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

1. radca prawny Sławomir Bartnik
2. radca prawny dr Tomasz Brzezicki
3. sędzia Jarosław Matras
4. radca prawny Zbigniew Pawlak
5. sędzia dr Ewa Stefańska
6. radca prawny Marek Suchecki
7. sędzia Barbara Trębska
8. sędzia Zygmunt Zgierski
Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Radcowie prawni zostali oddelegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 606, z późn. zm.), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późń. zm.). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.

I dzień – test

II dzień - zadania z zakresu prawa karnego

III dzień – zadania z zakresu prawa cywilnego

IV dzień - zadanie z zakresu prawa administracyjnego i prawa gospodarczego

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl