Dziś aplikanci i pozostałe osoby dopuszczone przez ustawę zdawali pierwszą, pisemną część egzaminu komorniczego. Co ważne – mieli na to nie 6, ale 8 godzin. W życie weszło bowiem rozporządzenie zmieniające sposób przeprowadzania egzaminu komorniczego, które jest odpowiedzią na postulaty aplikantów w związku ze zbyt małą ilością czasu na opracowanie skomplikowanych zadań pisemnych.

Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy polega przede wszystkim na sprawdzeniu przygotowania osób zdających do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika.
Sposób przeprowadzenia egzaminu komorniczego w sposób szczegółowy określa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 822 z późń. zm.).

Część pisemna egzaminu – co wynika z artykułu 31 c powyższej ustawy – polega na opracowaniu przez zdającego w ciągu ośmiu godzin dwóch tematów dotyczących czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Rozpocznie się o godzinie 10.00.

Podczas tej części zdający mógł korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z orzecznictwa, ale rzecz jasna – nie może posiadać przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

Oceny każdego tematu z części pisemnej egzaminu komorniczego dokonuje się przy zastosowaniu skali od 0 do 20 punktów. Oceny tej dokonują, niezależnie od siebie, dwaj członkowie komisji egzaminacyjnej.

Każdy z nich wystawia na piśmie ocenę łączną, wskazując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego, wraz z uzasadnieniem.

Liczba punktów uzyskanych przez zdającego z egzaminu pisemnego jest średnią ocen wystawionych przez członków komisji egzaminacyjnej za poszczególne tematy.
Pozytywną ocenę otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 30 punktów.

Kolejnym etapem egzaminu jest część ustna – dopuszczone są do niej osoby, które pozytywnie zaliczą część pisemną.

W tym stadium egzaminu komorniczego zdający odpowiadał na losowo wybrany przez siebie zestaw 8 pytań. Każda odpowiedź oceniana jest osobno przez członków komisji egzaminacyjnej przy zastosowaniu skali od 0 do 5 punktów. Zdający może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Liczba punktów uzyskanych przez zdającego z części ustnej egzaminu komorniczego stanowi sumę średnich arytmetycznych liczby punktów przyznanych zdającemu za poszczególne pytania przez każdego z członków komisji egzaminacyjnej.

Pozytywny wynik egzaminu otrzymali ci spośród zdających, którzy uzyskali łącznie przynajmniej 60 punktów.