Już wiadomo kiedy odbędą się egzaminy komornicze. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się także inne informacje dotyczące egzaminu.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień:

- 26 marca 2013 r. godz. 10.00 (część pisemna)

- 9 kwietnia 2013 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

1. Gdańsku, al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w
Gdańsku oraz w Szczecinie,


2. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w
Krakowie, Katowicach oraz Rzeszowie,


3. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we
Wrocławiu,


4. Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w
Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku.

Terminy

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 4 lutego 2013 r.

Opłata

Opłata egzaminacyjna wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy załączyć:

- dwa odpisy wypełnionych formularzy wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego,

- odpis aktu urodzenia,

- życiorys,

-zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika
sądowego,


- dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie
tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,

- zaświadczenie o niekaralności,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,

- dwa zdjęcia.

Szczegóły dostępne na stronie ms.gov.pl