Na stronie ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się informacje dotyczące tegorocznego egzaminu komorniczego.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej przedstawia dwa tematy z części pisemnej egzaminu komorniczego, która odbyła się w dniu 26 marca 2013 roku.

Część pisemna egzaminu polegała na opracowaniu przez zdającego w ciągu ośmiu godzin dwóch tematów dotyczących czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Podczas tej części zdający mógł korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z orzecznictwa.

Oceny każdego tematu z części pisemnej egzaminu komorniczego dokonuje się przy zastosowaniu skali od 0 do 20 punktów. Oceny tej dokonują, niezależnie od siebie, dwaj członkowie komisji egzaminacyjnej.

Każdy z nich wystawia na piśmie ocenę łączną, wskazując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego, wraz z uzasadnieniem.

Liczba punktów uzyskanych przez zdającego z egzaminu pisemnego jest średnią ocen wystawionych przez członków komisji egzaminacyjnej za poszczególne tematy.
Pozytywną ocenę otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 30 punktów.