Kandydaci, którzy zamierzają w tym roku zdawać egzamin na aplikacje: radcowską lub adwokacką – mogą już zgłaszać swoje kandydatury. Mają na to czas do 15 sierpnia 2012 r. Wspólny egzamin odbędzie się 29 września tego roku.

Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2. kwestionariusz osobowy,

3. życiorys,

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2012 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

7. zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Przykładowy wzór kwestionariusza rekrutacyjnego

Terminy składania podań

Zarówno kandydaci startujący na aplikację adwokacką, jak i radcowską na złożenie niezbędnych dokumentów mają czas do 15 sierpnia 2012 r.

Opłata w każdym przypadku wynosi 750 zł.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską – nr konta

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską".

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką – nr konta

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką".

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się informacja, dotycząca osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: przed złożeniem dokumentów (osobiście lub listownie) osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu winny uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej: http://nabor.ora.waw.pl

Lektury na egzamin

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla kandydatów na aplikacje listę niezbędnych lektur. W tym roku lista jest krótsza o jedną pozycję.

Obowiązujące lektury