Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się ważna informacja dla kandydatów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie lub w Szczecinie: uruchomiona została rejestracja on-line.

Rejestracja w internecie

Osoby, które zamierzają spróbować swoich sił podczas tegorocznego egzaminu wstępnego (29 września), mogą już rejestrować się na stronie internetowej: http://ewnar.pl.

Przypominamy także, że kandydaci mogą do dnia 15 sierpnia 2012 r. składać niezbędne dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Warszawa: ul. Żytnia 15 lok. 8, 01-014 Warszawa, dokumenty można także wysłać pocztą na powyższy adres.

Szczegółowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 pod numerami telefonów (22) 862 41 69 (-71) wew. 109, 124, 158.

Szczecin: ul. Gen. L. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin, dokumenty można także wysłać pocztą na powyższy adres.

Szczegółowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 pod numerami telefonów: 91-489-16-70, 91-488-27-22.

Jakie dokumenty należy złożyć

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2. kwestionariusz osobowy,

3. życiorys,

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5. zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2012 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny (opłata wynosi 750 zł, należy ją wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską"),

7. zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ms.gov.pl