Minister Sprawiedliwości ogłosił termin egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Znana jest już również wysokość opłaty egzaminacyjnej.

Zgodnie z zarządzeniami ministra, egzaminy wstępne na aplikacje korporacyjne odbędą się 28 września 2019 r. o godz. 11:00. Kandydaci na aplikantów zmierzą się wtedy z testem składającym się ze 150 pytań zamkniętych.

Termin zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu

Absolwenci studiów prawniczych, którzy chcą przystąpić do egzaminu wstępnego, muszą złożyć odpowiednie zgłoszenie we właściwej siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Termin na spełnienie tego obowiązku mija 14 sierpnia 2019 r. Warto pamiętać, że nie ulega on przywróceniu.

Ile wynosi opłata egzaminacyjna?

1 125 zł

Gdzie należy wnieść opłatę egzaminacyjną?

Na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką/radowską/notarialną/komorniczą w 2019 r.”.

Co powinno zawierać zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną?

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Inne wymogi dotyczące dokumentów spełnić muszą osoby, które chcą przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
7. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
9. wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu,
10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
11. oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.


W przypadku aplikacji komorniczej, minister sprawiedliwości określa także limit przyjęć. W 2019 r. szkolenie będzie mogło rozpocząć 249 aplikantów.