Do egzaminu wstępnego na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 roku zgłosiło się 1963 kandydatów – wynika z danych przekazanych nam przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Jeśli wszyscy kandydaci na aplikacje 21 listopada 2018 r. pojawią się na sali egzaminacyjnej, na jedno miejsce w KSSiP przypadać będzie ponad 9 chętnych.

W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył bowiem limit 110 miejsc na aplikację sędziowską. Jeśli chodzi natomiast o aplikację prokuratorską, będzie to równe 100 miejsc. Należy podkreślić, że obecny nabór jest już drugim naborem bezpośrednio na aplikacje specjalistyczne.

- W 2017 roku zmienił się model szkolenia wstępnego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a mianowicie likwidacji uległa aplikacja ogólna. Oznacza to, że zakwalifikowani aplikanci, rozpoczynają szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej – przypomina Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jak wygląda nabór do KSSiP?

Składa się on z dwóch etapów: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresu właściwych norm prawnych.

Podczas trwającego 150 minut testu konkursowego jednokrotnego wyboru zawierającego trzy propozycje odpowiedzi, kandydaci będą musieli wykazać się znajomością następujących dziedzin prawa:

1) prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
2) prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym;
3) postępowania cywilnego;
4) prawa pracy;
5) prawa gospodarczego publicznego i prywatnego;
6) prawa karnego materialnego wraz z materialnym prawem wykroczeń;
7) postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia;
8) prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego;
9) prawa międzynarodowego publicznego – prawa traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka;
10) ustroju Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.
Test zawiera 150 pytań testowych, w tym co najmniej 120 pytań sprawdzających wiedzę z dziedzin wymienionych w pkt 2‒8.

Do drugiego etapu konkursu zostają dopuszczeni kandydaci, stosowanie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Jak informuje Mateusz Martyniuk, konkurs do KSSiP przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości. W jej skład wchodzi 12 członków – sędziów i prokuratorów, a przewodniczącym jest sędzia Rafał Dzyr - Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury odbędzie się 21 listopada 2018 r. w hali EXPO w Krakowie. Drugi etap konkursu odbędzie się dnia 11 grudnia 2018 r. w Krakowie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego. Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w marcu 2019 r. Obie aplikacje trwają 36 miesięcy.