Rozwiązanie testu składającego się ze 150 pytań oraz trzech kazusów z prawa publicznego, prywatnego oraz karnego – przed takimi zadaniami staną tegoroczni pretendenci do aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

Właśnie ukazał się projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zawierający szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania naboru na te szkolenia.

Wydanie nowego aktu wykonawczego dotyczącego aplikacji prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury było konieczne z powodu zmian, jakich w zasadach przeprowadzania naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską dokonała ostatnia nowelizacja ustawy o KSSiP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139). W

projekcie zapisano, że kandydaci na aplikantów będą mieli 180 minut na zdanie testu składającego się ze 150 pytań, przy czym – co jest nowością – zaznaczono, że przynajmniej 120 spośród nich ma dotyczyć prawa cywilnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, prawa karnego i prawa wykroczeń oraz postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia. Tak więc zaledwie 30 pytań zostaje na sprawdzenie wiedzy kandydatów z takich dziedzin jak prawo i postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne czy też prawa człowieka.

Drugim etapem egzaminu ma być praca pisemna polegająca na rozwiązaniu trzech kazusów: po jednym z prawa publicznego, prywatnego i karnego. Tutaj nowością ma być to, że zdający będą mogli skorzystać z własnego komputera. W projekcie zaznaczono jednak wyraźnie, że w takim przypadku biorą oni na siebie pełną odpowiedzialność za wadliwe działanie sprzętu lub oprogramowania na nim zainstalowanego. Co prawda w razie awarii będzie można kontynuować pracę ręcznie, jednak wówczas egzamin nie zostanie kandydatowi przedłużony. Za rozwiązanie każdego z kazusów będzie można otrzymać od 0 do 25 punktów.

Etap legislacyjny: Projekt przekazany do konsultacji