We wtorek 139 osób przystąpi do egzaminu sędziowskiego w Krakowie. Na aplikantów czekają pytania z zakresu prawa karnego i cywilnego.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 roku, egzamin sędziowski wyznaczono na dzień 19 września 2017 r. - część pisemna z prawa karnego i na dzień 20 września 2017 r. - część pisemna z prawa cywilnego.

Egzamin sędziowski składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie co najmniej 60 proc. możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50 proc. z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30 proc. możliwych do zdobycia punktów.

  •  Część pisemna egzaminu odbędzie się w hali należącej do „Targów w Krakowie" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczącej się przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie (Międzynarodowe Centrum Targowo - Kongresowe EXPO Kraków)
  •  Wyniki części pisemnej egzaminu sędziowskiego oraz lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu - ze wskazaniem dni, w których poszczególni zdający będą zdawać część ustna egzaminu - zostaną opublikowane 11 października 2017 r. na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury