O podjęcie kroków zmierzających do zmiany przepisów utrudniających dostęp do zawodu sędziego osobom, które ukończyły starą aplikację sędziowską, zwróciło się do rzecznika praw obywatelskich Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.
Chodzi o nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139). Jej celem jest m.in. wprowadzenie jednolitej ścieżki dostępu do zawodu sędziego. Ta prowadzić ma przede wszystkim przez KSSiP. Aby to osiągnąć, ustawodawca postanowił, że po upływie siedmiu lat od wejścia w życie noweli dostęp do tej służby zostanie zamknięty dla osób, które w latach 2007–2010 ukończyły zdecentralizowany model szkolenia prowadzony przez sądy apelacyjne i zdały egzamin sędziowski na poprzednich zasadach.
To, zdaniem OSAS, może naruszać konstytucyjnie zagwarantowane każdemu obywatelowi prawo do ubiegania się na równych zasadach o przyjęcie do służby publicznej. Dlatego stowarzyszenie zdecydowało się po raz kolejny skierować w tej sprawie apel do RPO.
Po poprzednim apelu Adam Bodnar wystosował do ministra sprawiedliwości list, w którym wskazywał, że projektowane wówczas rozwiązania mogą naruszać nie tylko konstytucyjną zasadę równego dostępu do służby publicznej, lecz także np. zasadę ochrony praw nabytych. Obawy RPO nie zostały jednak wzięte pod uwagę.
OSAS jednak nie rezygnuje i w liście datowanym na 17 września br. prosi Adama Bodnara o podjęcie wszelkich możliwych działań, których efektem byłoby usunięcie z porządku prawnego kwestionowanych rozwiązań. Stowarzyszenie chce przede wszystkim, aby rzecznik wystąpił do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej w tym kierunku. Ostatecznie w liście wspomina się o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten ocenił kontrowersyjne przepisy pod kątem ich zgodności z ustawą zasadniczą.