Za podjęciem uchwały w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek głosowało 95 senatorów, jeden był przeciw, dwóch się wstrzymało.

Przegłosowane przez Senat poprawki do nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zarekomendowała wcześniej Komisja Zdrowia.

Jedna z wprowadzonych zmian zakłada, że "w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym. Może je wykonać, oprócz lekarza, również lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, ale także fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny, posiadający kwalifikacje określone w przepisach".

Reklama

Ponadto zmieniono też nazwę ustawy na "ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Dodatkowo senatorowie kolejną poprawką doprecyzowali termin obowiązywania zapisów, które zostały zawarte w nowelizacji. Dotyczą one przedłużenia obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali, do końca 2021 r., z przesunięciem terminu kolejnej kwalifikacji na 1 października br. Uściślono, że wykaz ten obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 roku.

Nowelizacja wraz z poprawkami trafi teraz do Sejmu.