Sejmowa komisja zdrowia wydała m.in. negatywną rekomendację do senackiej poprawki dającej farmaceutom prawo do przeprowadzenia szczepień ochronnych.

Komisja zdrowia we wtorek po południu zajęła się 14 poprawkami wprowadzonymi przez Senat do ustawy o zawodzie farmaceuty. Pozytywnie zaopiniowała siedem poprawek m.in. prostującą błąd składniowy, porządkującą redakcję przepisu czy terminologię zawartą w regulacji.

Natomiast negatywnie zaopiniowała zmianę dającą farmaceutom uprawnienia do przeprowadzania szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nie poparła też poprawki wprowadzającej obowiązkowe ubezpieczenia dla farmaceutów od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych czy kolejnej, zmierzającą "do gradacji środków stosowanych w razie naruszeń przepisów w obrocie leczniczymi: unieruchomienie placówki dopiero w przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie".

Komisja zdrowia odpowiedziała się też przeciwko zmianie, która nakłada na farmaceutę obowiązek wydania produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji oraz wyrobu medycznego stosowanego w celu regulacji poczęć.

Nad senackimi poprawkami głosować będą teraz posłowie w czasie plenarnego posiedzenia. Wcześniej komisja zdrowia przedstawi swoje sprawozdanie w sprawie uchwały Senatu dotyczącego regulacji. Sejm rozpoczyna dwudniowe posiedzenie w środę.

Ustawa o zawodzie farmaceuty reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, wykonywania go i ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Zapisano w niej, że zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym i może wykonywać go osoba, która spełnia ustawowe wymagania.

Ponadto stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, udzielaniu usług farmaceutycznych i wykonywaniu zadań zawodowych.

Opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Opieka medyczna może obejmować m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej czy wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Usługi farmaceutyczne obejmują m.in.: wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, sporządzanie produktów leczniczych, przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego, usługi farmacji klinicznej i udzielanie porady farmaceutycznej.