Osoby, które prowadziły w poprzednim roku i wciąż prowadzą jedną i tę samą działalność gospodarczą, mogą skorzystać z małego ZUS plus – tłumaczy organ rentowy.
O interpretację wystąpił mężczyzna, który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi stomatologiczne refundowane przez NFZ oraz odpłatne w zakresie leczenia i ratowania zdrowia. Prowadzi firmę, bo NFZ nie przewiduje zatrudniania dentystów na umowy o pracę. Chciałby skorzystać z małego ZUS plus, czyli niższych składek dla małych przedsiębiorców, uzależnionych od dochodu. Spełnia wszystkie wymagane prawem warunki do otrzymania tej ulgi, ale nie jest pewien, czy zalicza się do „zwykłych” przedsiębiorców czy wykonuje wolny zawód (a osoby takie są wykluczone z ulgi).
ZUS wyjaśnił, że zgodnie z art. 18c ust 11 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) przepisy regulujące mały ZUS plus nie mają zastosowania do osób, które w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 tej ustawy, czyli m.in. wykonywały wolny zawód.
Przez prowadzenie (obok działalności gospodarczej) innej pozarolniczej działalności należy w tym przypadku rozumieć podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z danego tytułu. Ponieważ mężczyzna wyjaśnił, że w 2019 r. prowadził wyłącznie indywidualną działalność gospodarczą i nie jest wspólnikiem żadnych spółek, a zawód stomatologa wykonywał w 2019 r. i nadal wykonuje w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, przesłanka z art. 18c ust. 11 pkt 4 nie występuje – wyjaśnia organ. ZUS nie przesądza więc w interpretacji, czy dentysta jest wolnym zawodem, ale stwierdza, że skoro nie prowadził w poprzednim roku innej działalności, ma prawo do ulgi.
ZUS już wcześniej przychylnie rozstrzygał o możliwości skorzystania z podobnej ulgi (chodzi o mały ZUS) w przypadku takich zawodów jak: architekt, adwokat, fizjoterapeuta wykonywanych w ramach indywidualnych działalności gospodarczych.
Interpretacja DI/200000/43/ 174/2020 z 7 kwietnia 2020 r.