Braki informacji o wymaganiach dotyczących wiz jest zaniedbaniem biura podróży.
Chciałem pojechać na Białoruś, odwiedzić miejscowości, w których moja rodzina ma korzenie. Kupiłem w biurze podróży tzw. vouchery, które zapewniały noclegi, i kilka dodatkowych świadczeń – opowiada pan Paweł. – Tak uzbrojony stanąłem samochodem na granicy. I bardzo się zdziwiłem, bo nie wpuszczono mnie do sąsiadów. Nie miałem wizy. Myślałem, że posiadanie vouchera wystarczy. Biuro podróży nie poinformowało mnie, że wiza jest potrzebna, a ja nie zastanawiałem się nad tym. Straciłem pieniądze, zmarnowałem urlop, nie odbyłem podróży sentymentalnej. Czy mam prawo dochodzić odszkodowania od touroperatora – zastanawia się czytelnik.
Tak. Niedoinformowanie klienta o wymaganiach dotyczących wiz jest zaniedbaniem organizatora imprezy turystycznej. Jest on bowiem zobowiązany – gdy proponuje klientowi wyjazd – w broszurach, folderach i katalogach – podawać w sposób dokładny i zrozumiały wiele istotnych informacji. Między innymi właśnie powinien zamieścić tam też ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących wyjazdu do konkretnego kraju. Przed zawarciem umowy biuro powinno również te wszystkie informacje przekazać zainteresowanym na piśmie. To konieczne, bo niespełnienie tych wymogów może być – jak stało się z podróżą pana Pawła – przyczyną odmowy wjazdu na teren państwa docelowego lub tranzytowego, a tym samym uniemożliwić skorzystanie z opłaconej usługi turystycznej.
Jeśli więc pan Paweł potrafi udowodnić, że biuro podróży zaniedbało swoje obowiązki informacyjne, może się domagać odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych, które przewidują odpowiedzialność odszkodowawczą winnego (w tym przypadku touroperatora) za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem lub za szkody wyrządzone przez nienależyte wykonanie zobowiązania.
Warto zaznaczyć na marginesie, że nawet jeśli do niedopełnienia wymogów wizowych, paszportowych lub innych formalności związanych z wyjazdem doszło z wyłącznej winy klienta, który był wcześniej o nich odpowiednio poinformowany, nie zwalnia to biura podróży z obowiązku opieki nad turystą. Powinno ono w takiej sytuacji pomóc mu wrócić do kraju (jeśli stało się to gdzieś w świecie), załatwić formalności na miejscu (jeśli to jest możliwe) itp.
Podstawa prawna
Art. 11a art. 12 ust. 1 art. 13 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187). Art. 415, art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380). Uchwała SN z 19 listopada 2010 r., sygn. akt III CZP 79/10.