Rodzice w przypadku organizacji wypoczynku swoich pociech w wakacje chcą przede wszystkim mieć pewność, że ich wybór jest bezpieczny dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobrze też, gdy ma nad nim nadzór kurator oświaty. Jakie obowiązki ma organizator i co musi zapewnić podczas wypoczynku dzieci?

Wyjazd dzieci na wakacje i kolonie 2023. Co to jest wypoczynek

Ilekroć w ustawie o systemie oświaty jest mowa o wypoczynku, to należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Wypoczynek musi trwać nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Może odbywać się w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Definicja wypoczynku poszerza uprawnienia kuratora oświaty do sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem organizowanym nie tylko w czasie ferii zimowych i ferii letnich, ale także w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej

Wakacje i kolonie dla dzieci 2023. Kto może organizować wypoczynek

Wypoczynek dzieci i młodzieży mogą organizować:

  • szkoły i placówki;
  • przedsiębiorcy podlegający ustawie o usługach turystycznych;
  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż szkoły i placówki oraz przedsiębiorcy również mogą organizować wypoczynek zarobkowo albo niezarobkowo.

Natomiast, jeżeli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej organizują wypoczynek w celu zarobkowym w postaci imprezy turystycznej stają się tym samym przedsiębiorcą, którego obowiązuje wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• jest pełnoletnia,
• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
• ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).
Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• jest pełnoletnia,
• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
• ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).Wakacje i kolonie dla dzieci 2023. Obowiązki organizatora wyjazdu

Obowiązki organizatora wyjazdu można podzielić na kilka obszarów. Najważniejsze z nich to:

  • Bezpieczeństwo. Przede wszystkim, organizator musi zapewnić bezpieczne warunki wypoczynku dla podopiecznych. Obejmuje to zapewnienie bezpiecznego transportu, odpowiedniego zakwaterowania, jak również odpowiedniego nadzoru nad dziećmi przez wykwalifikowany personel. W przypadku wycieczek i wyjazdów szkolnych, powinny być też zapewnione procedury w przypadku nagłych wypadków.
  • Zdrowe jedzenie. Organizator musi zapewnić zdrowe i zbilansowane posiłki dla dzieci. W przypadku dzieci z alergiami czy specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, muszą być dostępne odpowiednie alternatywy.
  • Program aktywności. Organizator powinien zapewnić rozrywkę i edukację dla dzieci. Program powinien być dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników.
  • Opieka medyczna. W przypadku jakiejkolwiek sytuacji medycznej, organizator powinien być w stanie zapewnić odpowiednią opiekę, a w razie potrzeby dostęp do lekarza.

Ubezpieczenie. Zalecane jest, aby organizator zapewnił ubezpieczenie dla dzieci, które obejmuje wszelkiego rodzaju niespodziewane incydenty lub wypadki, które mogą się zdarzyć podczas wyjazdu.

Respektowanie praw dzieci. Organizatorzy muszą przestrzegać praw dzieci. To oznacza, że muszą zawsze respektować ich prywatność, prawa i godność, a także chronić ich przed wszelkimi formami wykorzystywania i przemocy.

Dostosowanie do potrzeb. Wszystko powinno być zaplanowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, np. dzieci z niepełnosprawnościami.

Komunikacja z rodzicami/opiekunami. Organizatorzy powinni utrzymywać otwartą linię komunikacji z rodzicami lub opiekunami, informując ich o planach, ewentualnych zmianach i wszelkich problemach, które mogą się pojawić.

Organizator wypoczynku dla dzieci, takiego jak kolonia lub obóz, ma obowiązek zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty właściwego ze względu na jego siedzibę. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, zgłoszenie musi zawierać kluczowe informacje takie jak miejsce wypoczynku, rodzaj zakwaterowania, liczbę uczestników, informacje o kadrze oraz program pracy z dziećmi. Organizator ma również obowiązek zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Ważne

Rodzic powinien upewnić się, że organizator, z którym ma wyjechać dziecko, podpisuje umowę przed wyjazdem, a także przekazuje wszystkie kluczowe informacje dotyczące wypoczynku oraz ewentualne dodatkowe wymagania. To powinno obejmować również wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku. Rodzic powinien również pamiętać, aby starannie wypełnić i dostarczyć organizatorowi Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku dziecka.

Wakacje i kolonie dla dzieci 2023. Kontrola organizatora przez rodziców i służby

Wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontroli mogą również dokonać straż pożarna oraz sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w jego trakcie.

Przed wyborem odpowiedniego turnusu, rodzice mają możliwość sprawdzenia organizatora na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki w bazie wypoczynku: www.wypoczynek.mein.gov.pl. Baza ta zawiera informacje o wszystkich legalnie organizowanych formach wypoczynku zarówno w kraju, jak i za granicą.

Rodzice mogą dowiedzieć się więcej o organizatorze, takie jak jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie, informacje o zgłoszonych podopiecznych są przekazywane do odpowiednich służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem, takich jak straż pożarna czy sanepid.

Organizator ma możliwość wydrukowania z własnego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestników.

Jeżeli danego wypoczynku nie ma w bazie, informacje na temat prób jego zgłoszenia oraz ewentualnych przyczyn odmowy wpisu przez kuratora oświaty mogą być uzyskane bezpośrednio w kuratorium, do którego organizator miał obowiązek zgłosić wypoczynek.

W przypadku, gdy do rodziców docierają niepokojące sygnały na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.