Wypoczynek nad wodą - w kajaku, łodzi, na skuterze wodnym czy w motorówce - wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących zasad ruchu wodnego oraz wymagań co do uprawnień oraz zachowania trzeźwości. Naruszenie prawa skutkować może nałożeniem mandatu oraz odholowaniem

Wypożyczalnie kajaków i spływy kajakowe

Wypożyczalnia kajaków to zwykła działalność gospodarcza, które nie wymaga uzyskiwania żadnych dodatkowych pozwoleń. Przed wypożyczeniem szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu, który jest nam wypożyczany (kajak bez uszkodzeń a kamizelki powinny być z atestem). Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt. Wypożyczalnia kajaków nie ponosi odpowiedzialności za zachowania płynących

Zorganizowane spływy kajakowe może oferować tylko podmiot mający Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki. Takie zaświadczenie wydaje odpowiedni Urząd Marszałkowski i powinny je mieć wszystkie firmy zajmujące się organizowaniem imprez turystycznych lub pośredniczeniem w zawieraniu umów o świadczenia usług turystycznych. Jeśli dana firma oferuje nie tylko wynajem kajaków, ale również spływy kajakowe, wówczas numer wpisu do rejestru musi znajdować się w widocznym miejscu np. na stronie internetowej.

Drugim niezbędnym dokumentem wymaganym od firmy organizującym spływy jest umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo polisa na rzecz klientów, które stanowią zabezpieczenie z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Wszyscy uczestnicy zorganizowanego spływu kajakowego muszą też mieć wykupioną przez organizatora polisę NNW. Każdy klient ma też prawo do wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w imprezie. Osoby prowadzące spływ nie muszą posiadać uprawnień lub licencji.

Wymagana trzeźwość

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zabronione jest prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym (np. kajaku, roweru wodnego), osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Na tym jednak nie koniec. Statek lub inny obiekt pływający (przykładowo motorówka, kajak, żaglówka) może być usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Dyspozycję usunięcia wydaje policjant. 3. W takim przypadku statek lub inny obiekt pływający wprowadza się do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Aktualnie maksymalne stawki za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających wynoszą:

1) usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego – 56 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 19 zł;
2) usunięcie poduszkowca – 107 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 35 zł;
3) usunięcie statku o długości kadłuba do 10 m – 129 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 56 zł;
4) usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m – 160 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 107 zł;
5) usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 212 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 160 zł.Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi właściciel. Jeżeli w chwili usunięcia rekwirowany obiekt pływający znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego (np. na podstawie wypożyczenia, najmu), osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów. Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrali statku/roweru/skutera w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, wówczas starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.