Podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ma ona wprowadzić do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z 2015 r.
Ten istotny dla branży projekt nakłada na przedstawicieli sektora wiele obowiązków, których spełnienie wzmocni ochronę podróżnych w przypadku niewypłacalności organizatorów imprez turystycznych. W nowej ustawie na nowo zdefiniowano znane polskiemu prawu pojęcia, takie jak „impreza turystyczna”, choć wciąż brakuje jednoznacznego określenia terminu „niewypłacalny”.
W uzasadnieniu do dokumentu wskazano jednak, że będzie to pojęcie znacznie szersze niż niewypłacalność w rozumieniu ustawy – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm.). Zgodnie ze stanowiskiem projektodawcy należy przez to rozumieć każdą sytuację, w której organizator turystyki z uwagi na zaistniałe okoliczności zaprzestaje realizowania usług wynikających z zawartej przez niego umowy.
Do projektu przeniesiono przepisy dotyczące instytucji Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako dodatkowego zabezpieczenia wpłat podróżnych i kosztów sprowadzenia ich do kraju lub sfinansowania kontynuacji imprezy turystycznej. Ponadto wprowadzono nowy obowiązek informacyjny dla przedsiębiorców z branży. Przed podpisaniem umowy będą oni musieli przedstawić potencjalnemu klientowi formularz zawierający precyzyjne dane dotyczące usługi i m.in. możliwości zmiany ceny (jej podwyższenia ale też obniżenia). Ma to pozwolić konsumentom na bardziej świadome zawieranie umów.
Projekt przewiduje, że marszałkowie województw w drodze decyzji administracyjnej będą mogli nakładać na przedsiębiorców z branży turystycznej kary finansowe za niespełnienie obowiązków określonych w przepisach.
Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać w drugiej połowie przyszłego roku.
Etap legislacyjny
Projekt przed I czytaniem w Sejmie