Uległeś wypadkowi z winy drugiej osoby i nie wiesz jak teraz powinieneś postępować? Bardzo wielu poszkodowanych nie jest świadoma, jakie prawa im przysługują oraz o jakie roszczenia mogą się ubiegać. Niewiedza ta działa oczywiście na naszą niekorzyść.

Wypadek może zakończyć się różnie. W przypadku kiedy w jego wyniku stracimy jedynie dobra materialne, możemy mówić o szczęściu.

Niestety bardzo często ofiary wypadków doznają szkody zdrowotnej, której leczenie wymaga niemałych nakładów finansowych m. in. na rehabilitację, rekonwalescencję itd. Zdarza się, że ofiary wypadku same pokrywają koszty leczenia, gdyż nie zdają sobie sprawy z tego, iż obciążony nimi, na mocy prawa, powinien być sprawca. Jeżeli jest on ubezpieczony, wówczas koszty ponosi Towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ważne jest więc, aby prowadzić ewidencje poniesionych przez nas kosztów np.: zbieranie rachunków za leki.

Osoba poszkodowana ma również prawa wystąpienia o rentę, jeżeli w skutek wypadku utraciła ona częściowo lub całkowicie zdolność do pracy. Gdy jednak w wyniku wypadku osoba poszkodowana umiera, sprawca ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów związanych z pogrzebem i pochówkiem. Zgodnie z prawem jest on również zobowiązany do wypłacenia rodzinie ofiary renty lub odszkodowania, jeżeli śmierć ofiary spowodowała pogorszenie się warunków życiowych rodziny.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Poszkodowany powinien zgłosić jak najszybciej wypadek do firmy ubezpieczeniowej sprawcy, aby uzyskać należne mu odszkodowanie.

Częstą praktyką jest, iż zakład ubezpieczeń stara się robić wszystko aby odszkodowanie było jak najniższe, a tym samym nieadekwatne do poniesionych przez nas szkód. Ubezpieczyciele zniechęcają poszkodowanych do złożenia wniosku o odszkodowanie bądź też namawiają do podpisania niekorzystnej ugody, przez którą ofiara wypadku nie może dochodzić dalszych roszczeń.

Nierzadko zdarza się, iż firmy ubezpieczeniowe stosują rozmaite metody, które na celu mają uniknięcie wypłaty odszkodowania np. przesłanie informacji do osoby ubiegającej się o wypłatę odszkodowania, z odmową przyznania tego odszkodowania i możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Firmy ubezpieczeniowe mają bardzo dobrych prawników, dlatego warto zgłosić się w trudnej sprawie do specjalistów od odszkodowań. Zajmą się oni wszystkimi formalnościami za nas, pomogą także uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za poniesioną stratę

Jako poszkodowany masz prawo do:

  • zgłoszenia wypadku w każdym terminie, nawet gdy leczenie następstw wypadku nie jest zakończone, postępowanie karne nie jest zakończone, a roszczenia mogą być sporne albo nawet przedawnione – ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.
  • sprawnego i terminowego rozpatrzenia roszczeń – co do zasady w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wypadku do ubezpieczyciela.
  • uzyskania pełnego odszkodowania.
  • wypłaty odszkodowania bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.
  • uzyskania szczegółowych wyjaśnień w zakresie w jakim roszczenia zostały oddalone przez ubezpieczyciela – ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych oddalenia roszczeń lub ich części, wskazania dlaczego odmówiono wiarygodności przedstawionym środkom dowodowym.
  • wglądu do akt szkodowych i uzyskania od ubezpieczyciela bez zbędnej zwłoki kopii pełnej dokumentacji zgromadzonej w sprawie, także w formie elektronicznej.
  • wniesienia odwołania/skargi do jednostki nadrzędnej ubezpieczyciela.
  • wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego na działania albo zaniechania ubezpieczyciela, które naruszają Twoje prawa.
  • otrzymania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania.
  • skierowania sprawy na drogę sądową, gdy ubezpieczyciel nie uznał wniesionych roszczeń albo wypłacił zaniżone odszkodowanie.